Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kết luận số 21); Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK ngày 04/3/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 31-HD/ĐUK ngày 14/4/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnhvề triển khai chuyên đề học tập năm 2022; Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 08/3/2022 của Đảng ủy VKSND tỉnh Quảng Trị về thực hiện Kết luận số 21; Ngày 21/5/2021 Chi bộ Phòng 7 - 9 đã tổ chức Diễn đàn Chi bộ với nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đổi mới, phát huy ý chí tự lực, tự cường của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức và người lao động trong xây dựng Đảng và xây dựng Ngành”.

Tham dự diễn đàn có đồng chí Lê Thị Hồng Đào, Ủy viên Ban cán sự, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị và các đảng viên Chi bộ Phòng 7-9, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.


Toàn cảnh diễn đàn

Sau khi nghe đồng chí Đặng Thị Thanh Hoằng - Phó Bí thư Chi bộ quán triệt mục đích, yêu cầu của việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ, tóm tắt những nội dung chính của chuyên đề học tập năm 2022 và gợi ý một số nội dung trọng tâm cần thảo luận, liên hệ; các đảng viên trong chi bộ đều xác định: Diễn đàn chi bộ là hình thức sinh hoạt chính trị dân chủ và rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng nói chung và thực hiện Nghị quyết TW4 nói riêng; xác định được trách nhiệm trong việc nhận thức và thực hiện các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà chuyên đề học tập năm 2022 đã nêu để thực hiện trách nhiệm nêu gương, đổi mới, phát huy ý chí tự lực, tự cường của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức và người lao động trong xây dựng Đảng và xây dựng Ngành kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đảng viên Chi bộ Phòng 7-9 trình bày tham luận

Với tinh thần “tự soi, tự sửa”, các Đảng viên trong chi bộ đã tích cực tham gia thảo luận với những nội dung hết sức phong phú nhưng đảm bảo tính sát thực với tình hình thực tiễn công tác của chi bộ, của đơn vị nghiệp vụ. Thông qua việc kể những câu chuyện hết sức đời thường, giản dị của Bác, những việc làm thiết thực trong việc khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao… các đảng viên đã nhận thức được sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương, về đổi mới, sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng Đảng, xây dựng Ngành và xây dựng quê hương, đất nước. Nhiều ý kiến tham luận đã tự giác chỉ rõ những khuyết điểm của bản thân; góp ý với đồng chí một cách thẳng thắn với thái độ chân tình và cởi mở, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế và phát huy trách nhiệm nêu gương, ý chí tự lực, tự cường cho các nhân, cho đồng nghiệp, cho chi bộ và đơn vị nghiệp vụ trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng Ngành. 

Các giải pháp cơ bản được nêu tại diễn đàn gồm: 

Thứ nhất: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Chi bộ phải cụ thể hóa các đường lối, chủ trương, hướng dẫn nêu trên của Đảng vào chương trình, kế hoạch công tác  hàng tháng của mình với những nhiệm vụ cụ thể, sát đúng với chức năng, nhiệm vụ của Ngành, của phòng nghiệp vụ theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014  và các văn bản pháp luật liên quan.

Thứ hai: Chi bộ, đơn vị nghiệp vụ phải xây dựng, tạo ra cơ chế làm việc dân chủ, lành mạnh nhằm khuyến khích, động viên đảng viên, công chức tích cực học tập, nghiên cứu, đồng tâm hiệp lực, truyền đạt cho nhau những cảm hứng khát vọng, những kinh nghiệm quý báu, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Trân trọng, tạo điều kiện để phát huy cao nhất những giá trị về đạo đức, tài năng của ý tưởng đổi mới sáng tạo; Kịp thời nêu gương, khen ngợi những ý tưởng, việc làm sáng tạo để nhận rộng điển hình tiên tiến.

Thứ ba: Chú trọng, nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong đó tự đào tạo được xác định là nhiệm vụ hàng đầu, người đi trước có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng người đi sau, người có kinh nghiệm truyền đạt lại cho người chưa có kinh nghiệm thông qua các cuộc họp phòng, sinh hoạt chi bộ và thông qua hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng nghiệp vụ…

Thứ tư: Mỗi Kiểm sát viên, công chức trong chi bộ phải luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống; luôn đổi mới; phát huy tốt ý chỉ tự lực, tự cường, vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân; thực hiện đầy đủ quyền hạn, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác; hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao có chất lượng và đúng tiến độ, thời gian quy định. Có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thứ năm: Tăng cường mối quan hệ phối hợp, giúp đỡ, kiểm tra, giám sát của đồng nghiệp, của cấp dưới, sự phản biện của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị để người đứng đầu thực hiện có hiệu quả trách nhiệm nêu gương của mình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tính xây dựng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. 

Kết luận diễn đàn, đồng chí Đặng Thị Thanh Hoằng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của tất cả các đảng viên trong việc chuẩn bị ý kiến và tham gia thảo luận tại diễn đàn một cách nghiêm túc, sinh động và có chất lượng; yêu cầu các đảng viên chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm được nhận diện tại diễn đàn đồng thời phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, ý thức tự lực, tự cường trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành kiểm sát trong sạch, vững mạnh; Những giải pháp nêu tại diễn đàn sẽ được chi bộ tiếp tục thảo luận và ban hành Nghị quyết để thực hiện trong kỳ sinh hoạt chi bộ tháng tới. Đồng chí Phó bí thư kêu gọi các Đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chuyên đề học tập năm 2022 gắn với việc thực hiện Nghị quyết 04 (khóa XI, XII) của Đảng và cuộc vận động xây dựng đội ngũ xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” ./.   

   Tác giả: Nguyễn Thị Thành - Phòng 7 VKSND tỉnh