Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 70-KH/BCSĐ-VKS ngày 11/8/2021 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh; Kế hoạch số 31-KH/HU, ngày 05/10/2021 và Kế hoạch số 57-KH/HU, ngày 24/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng. Ngày 26/5/2022 Chi bộ VKSND huyện Hải Lăng tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề với nội dung: “Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”. Đồng chí Hồ Xuân Hải, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện chủ trì Diễn đàn. Dự và chỉ đạo Diễn đàn có đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Lăng. Toàn cảnh buổi diễn đàn của Chi bộ VKSND huyện Hải Lăng

Tại Diễn đàn, đồng chí Hồ Xuân Hải, Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Hải Lăng đánh giá lại việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2021: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sinh hoạt chuyên đề thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đánh giá việc thực hiện kế hoạch làm theo của tập thể, cá nhân đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, tình hình khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, biểu hiện mà chi bộ đã nhận diện trong Diễn đàn và sinh hoạt chuyên đề năm 2021; theo đó, Chi bộ, các đảng viên đã khắc phục những hạn chế, đồng thời thực hiện tốt việc học tập và làm theo trong 6 tháng đầu năm 2022.

Các đảng viên trong chi bộ cũng đã được quán triệt, nghiên cứu về các mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề của Tỉnh ủy Quảng Trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững”, Kết luận 21-KL/TW và Quy định 37-QĐ/TW. Tại diễn đàn, các đảng viên đã thảo luận sôi nổi trên tinh thần xây dựng, tự soi, tự sửa; liên hệ tình hình địa phương và đơn vị, đồng thời thẳng thắn trao đổi nêu lên những ưu điểm và một số thiếu sót của bản thân cũng như của các đồng nghiệp, từ đó đề ra những giải pháp thiết thực để cùng nhau sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

 Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Hồ Xuân Hải, Bí thư chi bộ  đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong việc chuẩn bị ý kiến chất lượng để tham gia tại buổi Diễn đàn; đồng thời nhấn mạnh, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thì nhận thức của toàn thể cán bộ đảng viên là rất quan trọng, mỗi đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, để lan tỏa những việc làm tích cực, tạo niềm tin cho công chức và người lao động trong đơn vị. Đối với những giải pháp để khắc phục thiếu sót được Chi bộ tổng hợp tại diễn đàn sẽ xây dựng thành Nghị quyết để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành giao và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

   

                 Tác giả: Ngọc Nhung – VKSND huyện Hải Lăng