Thực hiện Hướng dẫn số 59-HD/BTGTU ngày 11/5/2022 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU ngày 25/5/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy Cam Lộ về việc tổ chức diễn đàn chi bộ năm 2022 chuyên đề "Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW IV(khóa XIII) và kết luận, quy định của hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII", ngày 27/6/2022, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ tổ chức diễn đàn sinh hoạt chuyên đề năm 2022. Chủ trì Diễn đàn là đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ.

 

Toàn cảnh Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ năm 2022

Sau khi nghe quán triệt về chuyên năm 2022: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện nêu gương, đổi mới sáng tạo; khơi dậy  ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững" các cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã cùng thảo luận, phát biểu ý kiến, trong đó tập trung vào việc học tập và làm theo Bác về trách nhiệm nêu gương, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác, lao động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc quyết tâm xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất, vững mạnh; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Diễn đàn sinh hoạt chi bộ đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa";  nâng cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục những biểu hiện đã nhận diện qua tổ chức Diễn đàn trước, tiếp tục nhận diện những biểu hiện mới phát sinh để đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới. 

Diễn đàn được tổ chức với không khí dân chủ, cởi mở, chân tình, thẳng thắn, phát huy trí tuệ, lòng nhiệt huyết của cán bộ, đảng viên, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Chi bộ. 

Kết luận tại diễn đàn đồng chí Bí thư chi bộ đã ghi nhận những ý kiến thảo luận của Diễn đàn và thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp để ban hành nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao./.


Tác giả: : Hoàng Khánh Linh - VKSND huyện Cam Lộ.