Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/HU ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 10-KH/CB ngày 21/3/2022 của Chi bộ VKSND huyện Triệu Phong thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và học tập chuyên đề năm 2022. 


Sáng ngày 27/6/2022, Chi bộ VKSND huyện Triệu Phong tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đổi mới sáng tạo, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức và người lao động trong xây dựng đảng và xây dựng Ngành” gắn với chủ đề của huyện “Trách nhiệm, kỷ cương- Thích ứng an toàn- Tăng tốc về đích nông thôn mới”.

Đồng chí Thái Thị Phương Lan, Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Triệu Phong chủ trì diễn đàn đã đánh giá kết quả khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm được nêu tại Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề năm 2021 và đề dẫn về phong cách nêu gương, ý chí tự lực tự cường cũng như gợi ý một số nội dung thảo luận và liên hệ với bản thân.

Thời gian qua, tại Chi bộ VKSND Triệu Phong Đảng viên, công chức đã phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, ý thức tự lực, tự cường, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành, địa phương, cơ quan. Toàn thể đảng viên trong Chi bộ không vi phạm về những điều đảng viên không được làm. 

Các đảng viên đã thảo luận cởi mở, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng; đồng thời đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của người cán bộ Kiểm sát trong thực hiện lời dạy của Bác “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” gắn với việc thực hiện tốt Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện”tự diễn biến”, tự chuyển hóa.

Thông qua diễn đàn giúp đảng viên nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở Chi bộ, cơ quan VKSND huyện Triệu Phong; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của Chi ủy chi bộ; thủ trưởng đơn vị; đảng viên, công chức, người lao động trong việc thực hiện các Kết luận, Quy định, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu đơn vị; tạo sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Chi bộ.

Kết luận diễn đàn, đồng chí Bí thư chi bộ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đảng viên trong việc tham gia ý kiến thảo luận của Diễn đàn và thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp để ban hành nghị quyết lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Tác giả: Nguyễn Văn Long-VKSND Triệu Phong