Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TU ngày 13/02/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 16/02/2023 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, về tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ngày 06/3/2023 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” .

Tham gia Hội nghị gồm toàn thể cán bộ đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan. Đồng chí Trần Hữu Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quán triệt Chuyên đề năm 2023. Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe quán triệt và học tập các nội dung: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa con người Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới; quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa,con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa con người Quảng Trị hiện nay. Các đảng viên, cán bộ công chức và người lao động trong Đảng bộ tham gia học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc chuyên đề năm 2023 gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

 Đồng chí Trần Hữu Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quán triệt Chuyên đề

Việc học tập nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” đã giúp cho chi bộ và cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ, cơ quan VKSND tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nội dung, yêu cầu của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; xác định đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ; đồng thời tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau học tập Chuyên đề năm 2023 như: 

- Xây dựng kế hoạch hành động của tập thể; kế hoạch làm theo của cá nhân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác bằng các hình thức phù hợp trong cả năm 2023, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngày 24/11/2021, kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)..

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình, điển hình đã có tại cơ quan, đơn vị; lựa chọn những điển hình tiêu biểu, hiệu quả để nhân rộng; đồng thời phát hiện, xây dựng thêm những điển hình mới nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau khi học tập chuyên đề năm 2023; cán bộ đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ VKSND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sự sáng tạo, ý chí, khát vọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần xây dựng một Quảng Trị phát triển toàn diện, bền vững./.

Tác giả: Thu Hà - Đảng ủy VKSND tỉnh