Thực hiện Chương trình công tác của Đảng ủy năm 2023; ngày 28/7/2023, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Dương Xuân Sanh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh; tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Trần Hữu Ân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023; theo đó 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Trị đã tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng và thực hiện tốt; các đảng viên, quần chúng trong đơn vị đều có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Tổ chức có chất lượng sinh hoạt định kỳ và tổ chức các diễn đàn Chi bộ. Quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh được tăng cường; dân chủ được mở rộng. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả. Kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và chuyên môn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành trong 6 tháng đầu năm 2023, làm tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2023.

Tại Hội nghị các đảng viên đã thảo luận sôi nổi, đặc biệt chú trọng đến những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2023. 


Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Xuân Sanh, Bí thư Đảng bộ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ phải tập trung lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới; từ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023; như:

Về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành, các hướng dẫn của cấp ủy Đảng cấp trên để lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác xây dựng đảng; đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ các chỉ tiêu công tác đề ra (hoàn thành trước 30/10/2023); góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023. Tăng cường phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy địa phương đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm; góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Về Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác cho đảng viên và quần chúng; mỗi công chức, người lao động luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm trong công tác và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; xây dựng đoàn kết nội bộ tốt. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định của pháp luật. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện và Đảng ủy trong hoạt động. 

Chú trọng công tác giám sát đảng viên, cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, về tinh thần trách nhiệm trong công tác, việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”; tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong chi bộ, Đảng bộ. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 1028-QĐ/TU ngày 05/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị./.


         Tác giả: Thu Hà - VKSND tỉnh