Thực hiện Kế hoạch số 63/HK-TU ngày 18/7/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Giấy mời số 68 ngày 19/7/2022 của Đảng ủy khối. Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Trị đã triệu tập toàn bộ Đảng viên, Công chức, Người lao động tham gia Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa XIII do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức bằng hình thức trực tuyến (được tiếp nối về trụ sở VKSND tỉnh). Các đồng chí tham gia Hội nghị đã nghiêm túc lắng nghe, học tập những nội dung cơ bản của 04 chuyên đề gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII của Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt. 


Các cán bộ đảng viên, công chức và người lao động VKSND tỉnh đã được quán triệt cũng như nắm được tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Đảng ủy VKSND tỉnh đã chỉ đạo và giao trách nhiệm đến các Chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 có liên quan đến trách nhiệm của Ngành; từ đó góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược "đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

 

 

Tác giả: Kim Lành - Chi bộ: Thanh tra, Khiếu tố-Phòng 15