Sáng ngày 06/7/2022, Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ 9, khóa XX


Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đưa ra kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của huyện Triệu Phong; sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 70-KH/HU, ngày 31/5/2018 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 71-KH/HU, ngày 31/5/2018 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. 

Tại Hội nghị, đồng chí Thái Thị Phương Lan-Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành các quy trình để bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Triệu Phong. 

 

Tác giả: Nguyễn văn Long-Viện KSND huyện Triệu Phong